Gender equality

Institutioneel kader

Het Jules Bordet Instituut, het Erasmusziekenhuis en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) hebben op initiatief van de Université Libre de Bruxelles (ULB) en van de Stad Brussel de erkende ziekenhuisgroepering H.U.B (Academisch Ziekenhuis Brussel) opgericht.

Door de samenbundeling van de waarden die de ULB en de Stad Brussel verdedigen, ijvert het H.U.B voor missies van algemeen belang en openbare dienstverlening op het domein van zorgverlening, onderzoek en onderwijs.

Wij herinneren eraan dat de ULB als eerste universiteit in België meisjesstudenten verwelkomde, een vrouwelijke assistent benoemde, een vrouwelijke professor benoemde en eveneens als eerste een vrouw decaan en rector zag worden. In de lijn van het kaderprogramma ‘Horizon Europe’ (2021-2027) heeft de ULB een ‘Gender Equality Plan’[1] opgesteld, naast een ‘Gender Charter’[2].

Het H.U.B is essentieel verbonden met de waarden en missies die de ULB hoog in het vaandel voert, meer bepaald in het kader van de onderwijsmissies inzake geneeskunde die de ULB-faculteit Geneeskunde uitvoert binnen het H.U.B. Vandaar dat het H.U.B een Gender Equality Plan (G.E.P.) wil aannemen dat geënt is op dat van de ULB en daarbij rekening houdt met de specifieke aspecten van de ziekenhuisactiviteit. Dit G.E.P. geldt voor de institutionele processen die de werking en de activiteiten van de ziekenhuisgroepering én van haar afzonderlijke ziekenhuizen regelt.

Het H.U.B beseft hoe belangrijk het is om over een dergelijk G.E.P. te beschikken.

Gezien de prerogatieven waarover de Raad van Bestuur van het H.U.B statutair beschikt, zal dit G.E.P. gelden voor alle institutionele activiteiten en processen van de ziekenhuisgroepering en haar leden.

Dit G.E.P. zal met het oog op de breedst mogelijke verspreiding gepubliceerd worden op de websites van de drie ziekenhuizen en op die van de groepering.

Dit G.E.P. geldt vanaf het academiejaar 2022-2023 en vormt een dynamisch proces dat ook de volgende jaren dekt. Alle verdere ontwikkelingen en werkzaamheden die eruit volgen, zullen derhalve het voorwerp vormen van opvolging en van publicaties ad hoc.

De gendergelijkheid binnen het H.U.B en zijn leden

Gendergelijkheid is een basisprincipe dat permanent en in alle institutionele processen en activiteiten van de groepering en haar leden toegepast dient te worden.

Ondersteuning van de effectiviteit van gendergelijkheid binnen het H.U.B en zijn leden

De institutionele actoren

Voor de H.U.B-groepering: algemeen directeur H.U.B, Renaud Witmeur, algemeen medisch directeur, Jean-Michel Hougardy en humanresourcesdirecteur Ann De Permentier.

Voor Erasme en Bordet: algemeen directeur H.U.B, Renaud Witmeur, algemeen medisch directeur, Jean-Michel Hougardy, adjunct-algemeendirecteur, Francis De Drée, bijgestaan door de humanresourcesdirecteur, Ann De Permentier.

Voor het UKZKF: algemeen directeur H.U.B, Renaud Witmeur, algemeen medisch directeur Jean-Michel Hougardy, adjunct-algemeendirecteur Anna Groswasser, bijgestaan door de humanresourcesdirecteur, Ann De Permentier.

De contactpersoon gender: Ann De Permentier

De ULB-referenten in het kader van het genderrespect

De vicerector voor het academisch beleid, belast met het gender- en diversiteitsbeleid van de ULB, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmusziekenhuis, lid van de Raad van Bestuur van het H.U.B: Michel Verstraeten.

STRIGES dat, zoals het G.E.P. van de ULB stipuleert, optreedt “als structuur voor interdisciplinair onderzoek rond gender, gelijkheid en seksualiteit van de MSH, federeert meerdere tientallen onderwijzende krachten en vorsers uit acht faculteiten (waaronder geneeskunde), scholen en instellingen van de ULB.

Striges omvat een kwaliteitsvol wetenschappelijk tijdschrift Sextant, de leerstoel Tassier, vele seminars en heel wat andere kwaliteitstools; het accentueert zo de zichtbaarheid van genderstudies en maakt het mogelijk nieuw innoverend onderzoek te genereren.”

Specifieke resources

Het H.U.B kent resources toe die nuttig zijn voor de bevordering van het respect voor het principe van gendergelijkheid en voor de ontwikkeling van de intern vereiste expertise, toegekend aan de ‘Gender’-cel. Binnen de humanresourcesdirectie zal een referentiepersoon benoemd worden.

Verzameling van genderindicatoren en jaarverslag

De ‘Gender’-cel staat in voor het verzamelen van alle gendergerelateerde gegevens binnen de diverse werkdomeinen van het H.U.B, zijn leden en hun activiteiten.

Deze gegevens worden geanalyseerd en samengevat in een jaarverslag dat de Gender-cel opstelt en dat bedoeld is om:

1) de stand van zaken op te maken van de genderproblematiek binnen de groepering;

2) aan de institutionele autoriteiten acties voor te stellen voor een dynamische verbetering van het genderrespect en de institutionele oriënteringen ter zake;

3) de follow-up van reeds ondernomen acties te verzorgen;

4) aandachtspunten en thema’s of acties te identificeren waarvoor specifieke maatregelen vereist zijn;

5) opleidingen te identificeren die nuttig zijn voor het genderrespect en ter vermijding van onbewuste vooroordelen.

Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de H.U.B-website en op de websites van de ziekenhuizen binnen de groepering.

Bestrijding van impliciete vooroordelen, met name bij rekruteringen en promoties

De ULB beschikt in het kader van zijn G.E.P. over een informatieve videofilm die de aandacht vestigt op het bestaan van impliciete vooroordelen.

Het H.U.B staat volledig achter de principes waaraan deze video (voorbereid en verwezenlijkt door de ULB, ter ondersteuning van zijn G.E.P) refereert. Deze video is beschikbaar op het adres: https://www.youtube.com/watch?v=MuPAPWSnobU.

Alle hoger aangehaalde principes zijn mutatis mutandis toe te passen op de rekruteringen en de loopbaanontwikkelingen binnen het H.U.B en zijn aangesloten ziekenhuizen. Elke persoon die wordt aangezocht om deel uit te maken van een jury bij rekrutering of bevordering, krijgt vooraf de genoemde videofilm van de gender-cel aangeboden.

Binnen het H.U.B werken intern ook leden van het academisch of wetenschappelijk personeel van de U.L.B. Het H.U.B herinnert eraan dat zij een opleiding aangeboden krijgen die de ULB heeft ontwikkeld voor de onderwijskrachten. Het G.E.P. van de ULB wijst erop dat deze ”opleiding met de titel ‘Is mijn onderwijs seksistisch? Gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het hoger onderwijs’ als doelstellingen heeft duidelijkheid te scheppen in de diverse concepten die nuttig zijn voor het debat: gender, gelijkheid, pariteit, gemengdheid, rechtvaardigheid; bewust te worden van de mentale representeringen inzake genderkwesties, en bewust te worden van de verschillende fasen in het onderwijs waar ongelijkheid in behandeling zich kunnen manifesteren.”[3].

Acties ten gunste van gendergelijkheid

  • Contactname met Actiris om te onderzoeken of en hoe de tool voor het diversiteitsplan geïntegreerd kan worden in de ziekenhuisomgeving;
  • Ontwikkeling van partnerschappen in het kader van acties die al werden gevoerd met de gender-cel van de ULB;
  • Redactie van een charter voor gendergelijkheid op de domeinen van het algemeen beleid van het H.U.B en van zijn leden, onderzoek, loopbanen en communicatie;
  • Identificatie van de opleidingen en complementaire communicatietools inzake gendergelijkheid;
  • Communicatiecampagne rond de gendergelijkheid en de strijd tegen seksisme en pesterij;
  • Herwerking van institutionele teksten en documenten in de inclusieve vorm.

Dit G.E.P. werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur; deze geeft de algemeen directeur het mandaat het te ondertekenen, het uit te voeren en de toepassing ervan op te volgen.

 

Handtekeningen van de personen die bevoegd zijn voor het H.U.B, het UKZKF, het Jules Bordet Instituut en het Erasme Ziekenhuis.

Renaud Witmeur

Algemeen Directeur H.U.B

 

[1] https://www.ulb.be/fr/diversites/egalite-des-genres, auteur: mevr. Patricia Mélotte

[2] https://www.ulb.be/fr/egalite-des-genres/charte-genre

 

[3] https://www.ulb.be/fr/egalite-des-genres/gender-equality-plan